Website theo mẫu

Thiet ke website gia re 300k Giá chỉ 300.000đ Chi tiết...

- Mẫu giao diện chuẩn SEO

- Bảo hành vĩnh viễn

- Nâng cấp nhanh chóng và đơn giản

- Trang quản trị linh hoạt

- Hướng dẫn sử dụng bằng Video


Trọn gói theo mẫu

Thiet ke website gia re 1tr Giá chỉ 1.000.000đ Chi tiết...

- Mẫu giao diện chuẩn SEO

- Các dịch vụ như gói 300k

- 1 tên miền quốc tế .com .net .org .info

- 1 hosting Không giới hạn

- Hướng dẫn sử dụng bằng Video


Quản trị nội dung

Thiet ke website gia re 1.5tr Giá chỉ 500.000đ Chi tiết...

- Thiết kế logo cho website

- Thiết kế tối đa 5 banner phù hợp

- Cập nhật tối đa 100 sản phẩm

- Cập nhật tối đa 50 bài viết

- Tối ưu SEO cho sản phẩm và bài viết


Kiến thức

Bảng ký tự đặc biệt trong html

Cập nhật: 16:37 Ngày 15/01/2014
  Views: 4165
Khi thiết kế web bạn thường gặp những ký tự đặc biết và không biết làm sao để thể hiện bên ngoài menu, hôm nay web300k.com giới thiệu một số ký tự đặc biệt trong html.
left single quote
‘
right single quote
’
single low-9 quote
‚
left double quote
“
right double quote
”
double low-9 quote
„
dagger
†
double dagger
‡
per mill sign
‰
single left-pointing angle quote
‹
single right-pointing angle quote
›
black spade suit
♠
black club suit
♣
black heart suit
♥
black diamond suit
♦
overline, = spacing overscore
‾
leftward arrow
←
upward arrow
↑
rightward arrow
→
downward arrow
↓
trademark sign ™ ™
unused �-



horizontal tab 	

line feed 


unused 

space  

exclamation mark !
!
double quotation mark " " "
number sign #
#
dollar sign $
$
percent sign %
%
ampersand & & &
apostrophe '
'
left parenthesis (
(
right parenthesis )
)
asterisk *
*
plus sign +
+
comma ,
,
hyphen -
-
period .
.
slash / ⁄ /
digits 0-9 0-
9


colon :
:
semicolon &#59;
;
less-than sign &#60; &lt; <
equals sign &#61;
=
greater-than sign &#62; &gt; >
question mark &#63;
?
at sign &#64;
@
uppercase letters A-Z &#65;-
&#90;


left square bracket &#91;
[
backslash &#92;
\
right square bracket &#93;
]
caret &#94;
^
horizontal bar (underscore) &#95;
_
grave accent &#96;
`
lowercase letters a-z &#97;-
&#122;


left curly brace &#123;
{
vertical bar &#124;
|
right curly brace &#125;
}
tilde &#126;
~
unused &#127;-
&#149;


en dash &#150; &ndash;
em dash &#151; &mdash;
unused &#152;-
&#159;


nonbreaking space &#160; &nbsp;
inverted exclamation &#161; &iexcl; ¡
cent sign &#162; &cent; ¢
pound sterling &#163; &pound; £
general currency sign &#164; &curren; ¤
yen sign &#165; &yen; ¥
broken vertical bar &#166; &brvbar;&brkbar; ¦
section sign &#167; &sect; §
umlaut &#168; &uml;&die; ¨
copyright &#169; &copy; ©
feminine ordinal &#170; &ordf; ª
left angle quote &#171; &laquo; «
not sign &#172; &not; ¬
soft hyphen &#173; &shy; ­
registered trademark &#174; &reg; ®
macron accent &#175; &macr;&hibar; ¯
degree sign &#176; &deg; °
plusminus &#177; &plusmn; ±
superscript two &#178; &sup2; ²
superscript three &#179; &sup3; ³
acute accent &#180; &acute; ´
micro sign &#181; &micro; µ
paragraph sign &#182; &para;
middle dot &#183; &middot; ·
cedilla &#184; &cedil; ¸
superscript one &#185; &sup1; ¹
masculine ordinal &#186; &ordm; º
right angle quote &#187; &raquo; »
one-fourth &#188; &frac14; ¼
one-half &#189; &frac12; ½
three-fourths &#190; &frac34; ¾
inverted question mark &#191; &iquest; ¿
uppercase A, grave accent &#192; &Agrave; À
uppercase A, acute accent &#193; &Aacute; Á
uppercase A, circumflex accent &#194; &Acirc; Â
uppercase A, tilde &#195; &Atilde; Ã
uppercase A, umlaut &#196; &Auml; Ä
uppercase A, ring &#197; &Aring; Å
uppercase AE &#198; &AElig; Æ
uppercase C, cedilla &#199; &Ccedil; Ç
uppercase E, grave accent &#200; &Egrave; È
uppercase E, acute accent &#201; &Eacute; É
uppercase E, circumflex accent &#202; &Ecirc; Ê
uppercase E, umlaut &#203; &Euml; Ë
uppercase I, grave accent &#204; &Igrave; Ì
uppercase I, acute accent &#205; &Iacute; Í
uppercase I, circumflex accent &#206; &Icirc; Î
uppercase I, umlaut &#207; &Iuml; Ï
uppercase Eth, Icelandic &#208; &ETH; Ð
uppercase N, tilde &#209; &Ntilde; Ñ
uppercase O, grave accent &#210; &Ograve; Ò
uppercase O, acute accent &#211; &Oacute; Ó
uppercase O, circumflex accent &#212; &Ocirc; Ô
uppercase O, tilde &#213; &Otilde; Õ
uppercase O, umlaut &#214; &Ouml; Ö
multiplication sign &#215; &times; ×
uppercase O, slash &#216; &Oslash; Ø
uppercase U, grave accent &#217; &Ugrave; Ù
uppercase U, acute accent &#218; &Uacute; Ú
uppercase U, circumflex accent &#219; &Ucirc; Û
uppercase U, umlaut &#220; &Uuml; Ü
uppercase Y, acute accent &#221; &Yacute; Ý
uppercase THORN, Icelandic &#222; &THORN; Þ
lowercase sharps, German &#223; &szlig; ß
lowercase a, grave accent &#224; &agrave; à
lowercase a, acute accent &#225; &aacute; á
lowercase a, circumflex accent &#226; &acirc; â
lowercase a, tilde &#227; &atilde; ã
lowercase a, umlaut &#228; &auml; ä
lowercase a, ring &#229; &aring; å
lowercase ae &#230; &aelig; æ
lowercase c, cedilla &#231; &ccedil; ç
lowercase e, grave accent &#232; &egrave; è
lowercase e, acute accent &#233; &eacute; é
lowercase e, circumflex accent &#234; &ecirc; ê
lowercase e, umlaut &#235; &euml; ë
lowercase i, grave accent &#236; &igrave; ì
lowercase i, acute accent &#237; &iacute; í
lowercase i, circumflex accent &#238; &icirc; î
lowercase i, umlaut &#239; &iuml; ï
lowercase eth, Icelandic &#240; &eth; ð
lowercase n, tilde &#241; &ntilde; ñ
lowercase o, grave accent &#242; &ograve; ò
lowercase o, acute accent &#243; &oacute; ó
lowercase o, circumflex accent &#244; &ocirc; ô
lowercase o, tilde &#245; &otilde; õ
lowercase o, umlaut &#246; &ouml; ö
division sign &#247; &divide; ÷
lowercase o, slash &#248; &oslash; ø
lowercase u, grave accent &#249; &ugrave; ù
lowercase u, acute accent &#250; &uacute; ú
lowercase u, circumflex accent &#251; &ucirc; û
lowercase u, umlaut &#252; &uuml; ü
lowercase y, acute accent &#253; &yacute; ý
lowercase thorn, Icelandic &#254; &thorn; þ
lowercase y, umlaut &#255; &yuml; ÿ
Alpha &Alpha;
Α
alpha &alpha;
α
Beta &Beta;
Β
beta &beta;
β
Gamma &Gamma;
Γ
gamma &gamma;
γ
Delta &Delta;
Δ
delta &delta;
δ
Epsilon &Epsilon;
Ε
epsilon &epsilon;
ε
Zeta &Zeta;
Ζ
zeta &zeta;
ζ
Eta &Eta;
Η
eta &eta;
η
Theta &Theta;
Θ
theta &theta;
θ
Iota &Iota;
Ι
iota &iota;
ι
Kappa &Kappa;
Κ
kappa &kappa;
κ
Lambda &Lambda;
Λ
lambda &lambda;
λ
Mu &Mu;
Μ
mu &mu;
μ
Nu &Nu;
Ν
nu &nu;
ν
Xi &Xi;
Ξ
xi &xi;
ξ
Omicron &Omicron;
Ο
omicron &omicron;
ο
Pi &Pi;
Π
pi &pi;
π
Rho &Rho;
Ρ
rho &rho;
ρ
Sigma &Sigma;
Σ
sigma &sigma;
σ
Tau &Tau;
Τ
tau &tau;
τ
Upsilon &Upsilon;
Υ
upsilon &upsilon;
υ
Phi &Phi;
Φ
phi &phi;
φ
Chi &Chi;
Χ
chi &chi;
χ
Psi &Psi;
Ψ
psi &psi;
ψ
Omega &Omega;
Ω
omega &omega;
ω
password dot &#9679;
bullet &#8226;
BÀI VIẾT TƯƠNG TỰ: